collegeimedi@gmail.com (+995) 599 95 28 28, (+995) 595 29 19 19

საგანმანათლებლო პროგრამა ,,ფარმაცია(სააფთიაქო)


2021-04-18

საგანმანათლებლო პროგრამის ,,ფარმაცია(სააფთიაქო)" პროფესიული სტუდენტები. 
შეფასება - მოდული ,,ბოტანიკა"