en
ჩვენს შესახებ

შპს მრავალპროფილიანი საზოგადოებრივი კოლეჯი იმედი

შპს მრავალპროფილიანი საზოგადოებრივი კოლეჯი იმედი 2003 წელს დაარსდა. ამ ხნის განმავლობაში ჩვენი კოლეჯი დაამთავრა ათასზე მეტმა სტუდენტმა, რომლებიც დღეს წარმატებული ადამიანები არიან.

კოლეჯი თავდაპირველად ფუნქციონირებდა როგორც ლიცენზირებული საგანმანათლებლო დაწესებულება. 2013 წელს საზოგადოებრივი კოლეჯის სტატუსი მიენიჭა. დღეს კოლეჯი წარმოადგენს ავტორიზებულ სასწავლებელს, რომელიც გასცემს სახელმწიფო დიპლომს. გამოცდილების ზრდასთან ერთად კოლეჯის საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი უფრო მრავალფეროვანი ხდება. კოლეჯი ახორციელებს როგორც გრძელვადიან დიპლომირებულ, ისე მოკლევადიან სასერთიფიკატო პროგრამებს.

კოლეჯის მისიაა:

კოლეჯი იმედი არის მრავალპროფილიანი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის მისიაა თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნების, სახელმწიფოს პრიორიტეტების შესაბამისი კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება; მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლების შესაძლებლობის ხელშეწყობა; პროფესიულ სტუდენტზე/მსმენელზე/თანამშრომლებზე ორიენტირებული თანამედროვე სასწავლო და სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა; კოლეჯსა და რეალურ ბიზნესს შორის მყარი, ურთიერთეფექტური თანამშრომლობის მექანიზმების განვითარება; შეთავაზებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების საზოგადოების მოთხოვნებთან და შრომის ბაზართან ჰარმონიზაცია.

კოლეჯის ხედვაა: 

კოლეჯსა და ბიზნესს შორის მყარი, ურთიერთეფექტური პარტნიორობით იყოს 2026-2027 წლისთვის ერთ-ერთი წამყვანი  მრავალპროფილიანი კოლეჯი.  უზრუნველყოს შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციების განვითარება, სწავლის პერიოდშივე პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების რეალურ სამუშაო პროცესებში ჩართვა, ინოვაციების, გამოცდილებისა და რესურსების ურთიერთგაზიარება.

კოლეჯის ღირებულებები:

კოლეჯის  საქმიანობის პრინციპები და წესები უზრუნველყოფს სამართლიანი, ჰუმანური, თანასწორი, კონკურენტუნარიანი, ხელმისაწვდომი, პროფესიულ სტუდენტზე/მსმენელზე/თანამშრომელზე ორინეტირებული საგანმანათლებლო და სამუშაო გარემოს არსებობას, სადაც ყველას აქვს არჩევანის, ხარისხიანი პროფესიული განათლების მიღების, თვითგამოხატვის თავისუფლება.

კოლეჯის მიზნებია:

  • განახორციელოს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობა;
  • მოამზადოს სათანადო თეორიული, პრაქტიკული ცოდნისა და უნარების მქონე სპეციალისტები;
  • უზრუნველყოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი პროფესიული განათლების მისაღებად და კვალიფიკაციის ასამაღლებლად;

ამ მიზნების შესრულებისათვის კოლეჯი:

  • ამზადებს პროფესიულ სტუდენტს პროფესიული მოღვაწეობისათვის;
  • ზრუნავს,როგორც პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის, ისე ადმინისტრაციული პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე;
  • ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პროფესიული სტუდენტების საჭიროებებსა და ქმნის მათთვის სწავლის საშეღავათო პირობებს;
  • ხელს უწყობს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში პროფესიული სტუდენტებისათვის ექსტრაკურიკულური აქტივობების განხორციელებას;
  • ხელს უწყობს პროფესიული განათლების პოპულარიზაციას.

 

AD HERE
ინფორმაცია

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Architecto itaque, quas nemo explicabo aut, earum consequatur nihil modi excepturi quibusdam ab ex, ipsum maxime saepe enim eius. Placeat, alias excepturi?

მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება!